Previous
Next

โรงเรียนเข้ารับป้ายพระราชทาน จากองค์สมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ”ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา โดยมีโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายเพียงหนึ่งโรงเรียนที่เข้ารับป้ายพระราชทาน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 “เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน” สนองพระราชดำริฯ